Kontakt

Kancelaria Nieruchomości Schmidt
Al. Jana Pawła II 61
lokal 235
01-031 Warszawa

tel.22 636 47 02
kom. 604809253
dorota@schmidt.com.pl

Zadzwoń do nas:  604 809 253  lub napisz:  dorota@schmidt.com.pl
Publikacje i artykuły prasowe
Transakcja z pośrednikiem - >czytaj dalej


Sprzedający lub kupujący mieszkania często korzystają z pomocy pośrednika. Liczą na jego profesjonalną pomoc. Tytuł „pośrednik w obrocie nieruchomościami” ,  jest chroniony przez prawo i przysługuje wyłącznie osobie fizycznej posiadającej licencje zawodową. Należ zwrócić więc uwgę czy przedsiębiorca posiada licencje zawodową lub do czynności pośrednictwa zatrudnia osoby posiedające licencję. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z oszustem.

Umowę pośrednictwa, tak jak każdą inną, trzeba uważnie przeczytać. Ważne jest również sposób zapoznania się z umową. — Zdarza się bowiem, iż pośrednik daje nam do podpisania umowę na tzw. „kolanie” tuż przed wejściem do mieszkania, które chcemy obejrzeć. — mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej sytuacji nie będziemy mieli możliwości dokładnego zapoznania się z umową.
Żądaj licencji
— Biura pośrednictwa mają prawo prowadzić pośrednicy, którzy posiadają licencję zawodową. Jeżeli biuro prowadzi przedsiębiorca nie będący pośrednikiem do czynności pośrednictwa musi zatrudnić licencjonowanego pośrednika — wyjaśnił Janusz Schmidt, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Zanim ją otrzymają muszą spełnić szereg warunków (określa je ustawa gospodarce nieruchomościami) m.in. dotyczących wykształcenia oraz zdać egzamin. Na rynku działa jednak — ostrzega — wciąż wiele biur, które prowadzą osoby nie posiadające uprawnień zawodowych. Takich trzeba unikać.

Uwaga! Umowę pośrednictwa ma prawo podpisać z kupującym lub sprzedającym tylko pośrednik posiadający licencję. Często umowę zawiera się  z jego  pracownikiem. Prawo na to pozwala, ale trzeba zwrócić uwagę, czypracownik ma on pisemne pełnomocnictwo do zawierania takich umów. Umowa pośrednictwa powinna wskazać imię i nazwisko a także numer licencji pośrednika,  odpowiezialnego za realizacjeumowy.

Sprawdź ubezpieczenie
Pośrednik musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Informację o OC powinna zawierać umowa pośrednictwa. Jest to ważne. W razie bowiem, gdy pośrednik nie wywiąże się  umowy albo wyrządzi swojemu klientowi szkodę łatwiej wywalczyć odszkodowanie w sądzie cywilnym.
Warto zapytać także, czy pośrednik należy do stowarzyszenia zawodowego pośredników. Takie stowarzyszenie gwarantuje, że pośrednik będzie przestrzegać określonego standardu usług. Można do niego też złożyć skargę. Przy każdym stowarzyszeniu  działa komisja etyki.
Jaka prowizja
Prowizja ma pokryć koszty funkcjonowania  pośrednika i zapewnić rentowność firmie. Obecnie pobiera się ok. 5- 6 proc. od wartości transakcji. Zazwyczaj płacą ją po połowie kupujący i sprzedający - wyjaśnił Janusz Schmidt
Przy podpisywaniu umowy należy zwracać uwagę na postanowienia dotyczące:
* czy określa strony oraz przedmiot umowy, (opis nieruchomości z dokładnym adresem), podaje do czego zobowiązuje się pośrednik (czynności promocyjne, sprawdzenie dokumentacji, załatwienie formalności itp.) wysokość wynagrodzenia i sposób obliczania ( może byc towynagrodzenia prowizyjne lub ryczałtowe).
* okresu na jaki umowa jest zawierana, ponieważ może okazać się, że będziemy związani taką umową przez najbliższe 3 lata;
* terminu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas nieokreślony;
* wysokości odsetek karnych, która nie może być rażąco wysoka (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienie przewidujące odsetki karne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki za niedozwolone postanowienie umowne)
* wysokości kary umownej jaką będziemy musieli zapłacić pośrednikowi, jeżeli nie wywiążemy się ze swoich obowiązków, np. sprzedamy mieszkanie nie informując o tym pośrednika (wysokość kary umownej nie może być wyższa niż przewidziana prowizja);
* możliwości żądania przez pośrednika prowizji także wówczas, gdy transakcja doszła do skutku tylko dzięki staraniom konsumenta bądź już po rozwiązaniu umowy;
* zakazu odstąpienia przez konsumenta od umowy — konsument  powinien mieć takie prawo zagwarantowane, jednak wówczas pośrednik może zażądać od konsumenta zwrotu kosztów jakie poniósł w związku z realizacją umowy (postanowienia wyłączające to prawo stanowią klauzule abuzywne);
* tzw. klauzuli na wyłączność — podpisując taką umowę nie możemy zlecić innemu pośrednikowi sprzedaży tej samej nieruchomości pod rygorem zapłaty pośrednikowi kary umownej, dlatego też umowa z taką klauzulą powinna być zawarta na czas określony.
Przedkładane konsumentom do podpisu umowy pośrednictwa są wzorcami umownymi, które zawierają postanowienia, nieuzgodnione z konsumentem indywidualnie. Jeżeli takie postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy stanowią klauzule abuzywne i nie wiążą konsumenta.


 powrót
 
 
 
projekt i realizacja melog.com